รายนามนิติกร อปท.ชร.

รายนาม นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔) 

แจ้งแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ niponapi@hotmail.com
หรือ 
ที่เว็บบอร์ด หรือ แสดงความเห็นด้านล่างสุด....นายธิติวุฒิ วิริยาวุฒิ (จง) /สังกัด อบต.รอบเวียง /อีเมล์ dekdoy_d@hotmail.com
(ประธานชมรม นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย)
----------

นายสิรภพ แก้วแสงอินทร์ (ป๋าโรจน์) /สังกัด ทต.พญาเม็งราย  /อีเมล์ papa_pairod@live.com
(ที่ปรึกษาชมรมฯ)
----------

นายไกรทอง ดอนอินผล (ไกร) /สังกัด ทต.ป่าซาง /อีเมล์ kaithong2510@hotmail.com
(รองประธานชมรมฯ)
----------นายวิทยา หารจริง (วิท) /สังกัด ทต.ป่าแดด อ.ป่าแดด /อีเมล์ wittha-1999@hotmail.com
(รองประธานชมรมฯ)
----------

นายวราวัชร จันต๊ะ (เดย์) / สังกัด อบต.ปอ อ.เวียงแก่น / อีเมล์ varawach_vj@hotmail.com
(รองประธานชมรมฯ)
--------
น.ส.สุพิชญา เอี่ยมชูกุล (หยิน) /สังกัด อบต.ท่าสาย /อีเมล์ yin_yinmy_yin@hotmail.com
(เลขานุการชมรมฯ)
----------

นายสุรศักดิ์ ฝอยทอง (เรย์) /สังกัด ทน.เชียงราย /อีเมล์ surasak_1982@hotmail.com
(เหรัญญิกชมรมฯ/ฝ่ายวิชาการชมรมฯ)
----------
นายนิติธรรม อภิวงค์ (พนธ์) /สังกัด ทต.เมืองพาน /อีเมล์
----------

นายจตุพงศ์ ชำนาญยา (ติ๋ง) /สังกัด อบต.ท่าสุด /อีเมล์ j-chamnanya@windowslive.com
(ฝ่ายวิชาการชมรมฯ)
----------

นายบุญเรือง หนูซึม (ไผ่) /สังกัด อบต.ห้วยลาน /อีเมล์ Skylawyer_p@hotmail.com
(ฝ่ายวิชาการชมรมฯ)
----------

นายสุเมธ มหาวงศนันท์ (นุ๊ก) /สังกัด อบต.ดอนศิลา /อีเมล์ sumate_nook@hotmail.com
----------


นายอนุวัตร ชาวไชย (เบิ้ม)/สังกัด ทต.แม่คำ /
----------

นางสาวอุบลวรรณ เขียวปัญญา (แยม) /สังกัด ทต.แม่สรวย /อีเมล์ ubonwan_yam@hotmail.com
----------


นายวินัย ไชยนาเหลือง (นัย) /สังกัด อบต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย /อีเมล์ Winaichai1@hotmail.com
----------

นายปรีชา มีแก้ว /สังกัด ทต.เวียงเชียงของ /อีเมล์ Adaboyo007@gmail.com
----------


นายกิตณรงค์ บุญลา (ตอง) /สังกัด ทต.บ้านเหล่า /อีเมล์ Kitnarong1@hotmail.com
----------

นายชาญชัย กันทากาศ (โย) /สังกัด ทต.สันทราย /อีเมล์ Ckyo_888@hotmail.com
----------

นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์ (จุ้ย) /สังกัด อบต.ท่าก๊อ /อีเมล์ Juiy-kawin@hotmail.com
----------

นายทศพร จีสะอาด (ตุ้ย) /สังกัด อบต.ห้วยสัก /อีเมล์ -
----------

นายสุรชัย โพธิษา (โก้)  /สังกัด อบต.แม่เปา /อีเมล์ Cc_OO2525@hotmail.com
----------

นางวิสุทธิ์กาญจน์ อึ้งอภิธรรม/สังกัด ทต.แม่สาย /อีเมล์ -
----------


นายดนัย ผาสุข /สังกัด อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง /อีเมล์ -
----------

นางสาวกรรณิการ์ คำปาเชื้อ (กุ้ง) /สังกัด ทต.เวียงชัย /อีเมล์ kik_137@hotmail.com
----------

นายชัยวุฒิ สมุดความ /สังกัด อบจ.เชียงราย /อีเมล์ -
----------

นายเอกพงศ์ สักลอ /สังกัด อบจ.เชียงราย /อีเมล์ -
----------

ร้อยโทคำพูน ไชนามล /สังกัด ทต.เวียงเทิง /อีเมล์ -
----------

นายอนุเกียรติ จันทาพูน(เอก)/สังกัด ทต.ห้วยไคร้ /อีเมล์ anukiat_14@hotmail.com
----------
นายอนันต์ สมัคร /สังกัด อบต.แม่กรณ์ /อีเมล์ -
----------


นายพีรยุทธ ศรีศัย /สังกัด อบต.สันทราย /อีเมล์ -
----------

นางวรัญญา โพธิษา (ยุ้ย) /สังกัด อบต.ห้วยชมภู /อีเมล์ -
----------

น.ส.สุจริตรา วงศ์ไชยทะ (อิ๋ม) /สังกัด อบต.เมืองพาน /อีเมล์ Immy.26.3.25@hotmail.com
----------

น.ส.สุธาสินี ไชยแสน (อิ๋ง) /สังกัด อบต.จอมสวรรค์ /อีเมล์  ing_00@hotmail.com
----------

อ้น / น.ส.ณัฐนาฏลดา ปิ่นแจ้ง/ เทศบาลนครเชียงราย / อีเมล์  jesmikoo@hotmail.com
------------รุ่ง / นางรุ่งนภา พัวนุกุลนนท์ / เทศบาลนครเชียงราย / อีเมล์ -
---------- ดอน / ส.ต.ต.มงคล ปากหวาน/ ทต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า / อีเมล์ - 
----------


น.ส.อังค์ริสา คำลือ /ทต.เวียง อ.เชียงของ / อีเมล์ -
----------
เอ้ / นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ / ทต.บุญเรือง อ.เชียงของ / อีเมล์ sixman@hotmail.co.th
----------


แจ้งการอัพเดทข้อมูลที่ niponapi@hotmail.com
 หรือ
ที่เว็บบอร์ด หรือ แสดงความเห็นด้านล่างสุด....

ข่าว สมัครงานราชการ...