+ การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยภายหลังจากที่พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔


          
25/03/2554

+ แจ้งความคืบหน้าการส่งโครงการพัฒนางานฯ ตามหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖

แจ้งความคืบหน้าการส่งโครงการพัฒนางานฯ ตามหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖
            
24/03/2554

+ ขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกร อปท.ชร. ประชุม

          ขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่จะปรึกษาและทำความเข้าใจกับสมาชิกชมรมฯ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตำแหน่ง  นิติกร เพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติราชการในส่วนรวม ตลอดจนหารือเรื่องการแบ่งกลุ่มในการจัดทำผลงานเพื่อขอรับเงินเพิ่ม (พ.ต.ก.) ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

+ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๕๘๘)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๕๘๘)
            
14/03/2554

+ รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.๑ และ ฉ.๒ (พ.ศ.๒๕๕๔)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554อ่านต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554อ่านต่อ

ข่าว สมัครงานราชการ...