+ เชิญประชุม(เฉพาะกิจ) เรื่องการจัดทำโครงการพัฒนา อปท. (พ.ต.ก)

          ด่วน.. เรียนเชิญ นิติกร อปท. ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวินัย 15 วัน รุ่นที่ 1 - 6 ทุกคน (ทุกกลุ่ม) ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาอปท. (พ.ต.ก.) ในวัน ศุกร์ที่่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ร้านกาแฟวาวี . อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  เพื่อจะได้นัดหมายและจัดทำโครงการให้ทันส่งภายในสิ้นปีนี้ตามหนังสือ ว.21 ว.22 ว.23 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 


          ที่ตั้งร้านอยู่บริเวณ ตรงข้ามสำนักงานป่าไม้เขต ถ้ามาจากสี่แยกสถานีตำรวจมุ่งหน้าไปพ่อขุน จะสังเกตุเห็นต้นฉำฉาใหญ่ๆ จะเห็นสนง.ป่าไม้เขต ร้านจะอยู่ตรงข้าม (ขวามือ)


          ปล. ถ้าไปไม่ถูกให้รอที่ศาลากลางหลังเก่า(อบจ.)แล้วโทรหาก็แล้้วกันนะครับ


แผนที่ร้านพอสังเขป
คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

+ ความคืบหน้า พ.ต.ก. สำหรับวินัย ๑๕ วัน รุ่น ๑ - ๖ , ว๒๑ ว๒๒ ว ๒๓ ๑๖/ธ.ค./๒๕๕๔


แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓) 
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖]
[สน.บค.]16/12/2554
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรของเทศบาลผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒) 
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖]
[สน.บค.]16/12/2554
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๑) 
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖]
[สน.บค.]16/12/2554

+ เปลี่ยนสถานที่ประชุม วันที่ ๑๔ ต.ค. นี้เป็น อบต.ท่าสาย

            ตามที่ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   เชิญสมาชิกชมรมฯ ประชุม ใน วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ นณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย นั้น เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวจะใช้ในการรับสมัครนายก/สมาชิกอบต. จึงขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็น อบต.ท่าสาย

+ เชิญสมาชิกชมรมนิติกร อปท.ชร. ประชุม วันที่ 14 ต.ค. 54

          ด้วย  ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือและทำความเข้าใจกับสมาชิกชมรมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตำแหน่ง  นิติกร  เพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติราชการในส่วนรวม และทั้งนี้ใน  วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
          ดังนั้น   ชมรมฯ  จึงขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

นายธิติวุฒิ  วิริยาวุฒิ
ประธานชมรมนิติกร อปท. ชร.

+ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นฯลฯ ต้องแสดงแบบบัญชีทรัพย์สิน ต่อ ปปช.

          เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ปปช. ได้คลอด ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๖๐ ก วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          เมื่อประกาศฯฉบับนี้ได้ออกมาแล้วคงจะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งต้องคิดหนัก คิดหนักในที่นี้หมายถึง ท่านจะต้องมีหน้าที่แสดงทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาในการเข้าสู่ตำแหน่ง และเมื่อพ้นจากตำแหน่ง และสำหรับผู้บริหารที่คดโกงชาติบ้านเมืองก็คงจะลำบากใจมายยิ่งๆขึ้นเมื่อต้องแสดงทรัพย์สินดังที่ว่ามานี้ 
           ผู้บริหารหลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง วันนี้ในฐานะที่ทำงานด้านกฎหมาย จึงขอเอาคำแนะนำ/แบบแสดงบัญชีทรัพย์สิน/ตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากเว็บไซด์ของ ปปช. มาฝาก.....

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

แบบแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

คำแนะนำในการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

+ ธงคำตอบ เนติบัณฑิต

สมัยภาคหนึ่งภาคสอง
63
62
61
60
59
58
57
56
กลุ่มกฎหมายอาญา 
กลุ่มกฎหมายอาญา กลุ่มกฎหมายอาญา 
กลุ่มกฎหมายอาญา 
กลุ่มกฎหมายอาญา
กลุ่มกฎหมายอาญา
กลุ่มกฎหมายอาญา
กลุ่มกฎหมายอาญา
กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่มา http://164.115.5.74/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=196
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

+ การประชุมชมรมนิติกร อปท.ชร (๓ มิ.ย. ๕๔)


          สมาชิกชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อประชุมหารือข้อกฏหมายและปัญหาในการปฏิบัติงาน การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และมีวาระสำคัญในการเลือกคณะกรรมการชมรมแทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นี้ โดยในที่ประชุมได้มีมติเลือก คณะกรรมการชมรมฯ ดังนี้
             ๑. นายธิติวุฒิ วิริยวุฒิ              ประธานชมรม
             ๒. นายไกรทอง ดอนอินผล     รองประธาน
             ๓. นายวิทยา หารจริง               รองประธาน
             ๔. นายวราวัชร  จันต๊ะ              รองประธาน
             ๕. น.ส.สุพิชญา เอี่ยมชูกุล       เลขานุการ
             ๖. นายสุรศักดิ์ ฝอยทอง          เหรัญญิก
             ๗. นายนิติธรรม อภิวงค์           ประชาสัมพันธ์

และที่ประชุมได้มีมติจัดตั้งฝ่ายวิชาการ เพื่อเป็นทีมงานด้านวิชาการทางกฎหมาย รวบรวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายใหม่ ฯลฯ ดังนี้

             ๑. นายบุญเรือง หนูซึม
             ๒. นายจตุพงศ์ ชำนาญยา
             ๓. นายสุรศักดิ์ ฝอยทอง
(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)


 + เปลี่ยนสถานที่ประชุม วันที่ ๓ มิ.ย. นี้เป็น อบต.ท่าสาย

ข่าวด่วน แจ้งให้ทราบครับ
----------------
กำหนด ประชุมชมรม นิติกร อปท.เชียงราย 
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ นี้
เปลี่ยนสถานที่จากเดิม 
เป็น อบต.ท่าสาย เวลา ๑๔.๐๐ น. นะครับ

+ เพลง นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นิติกรอปท. - เนื้อร้องสมเกียรติ วรรณสุทธิ์ ทำนองปรีชาโฟล์ค

นิติกร วอนประชา น่าสงสาร 
มุ่งทำงาน ให้คุ้มค่า ภาษีเขา 
เงินของท่าน บริการ คืองานเรา
เฝ้าปัดเป่า บำรุงสุข ให้ทุกคน

    เรื่องประจบ ซบเท้า เราไม่ชอบ
    ทำตามกรอบ กฎเกณฑ์ เช่นทุกหน
    สิ่งใดผิด เรายอม พร้อมจะชน
    เพราะเป็นคน ขวานผ่าซาก ลำบากใจ 


แม้นอยู่ได้ ใคร่อยู่ไป ให้เขารัก
แม้นชนหนัก จนตัวเรา เขาผลักไส
อยู่ไม่ได้ ก็ยอม พร้อมจะไป
ขอเพียงใจ เราสู้ คู่คุณธรรม

(สงวนลิขสิทธิ์ แต่ท่านสามารถเผยแพร่ได้โดยต้องไม่มีจุดประสงค์เพื่อการค้า)

+ เชิญสมาชิกชมรมนิติกร อปท.เชียงราย ร่วมประชุม

          ขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกร อปท.เชียงราย ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติงานใน วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย  จังหวัดเชียงราย

          ทั้งนี้ มีวาระสำคัญในเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนิติกรชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง  และหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำโครงการและผลงานเพื่อประเมินในตำแหน่งนิติกร

           ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกรทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

+ การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยภายหลังจากที่พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔


          
25/03/2554

+ แจ้งความคืบหน้าการส่งโครงการพัฒนางานฯ ตามหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖

แจ้งความคืบหน้าการส่งโครงการพัฒนางานฯ ตามหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖
            
24/03/2554

+ ขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกร อปท.ชร. ประชุม

          ขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่จะปรึกษาและทำความเข้าใจกับสมาชิกชมรมฯ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตำแหน่ง  นิติกร เพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติราชการในส่วนรวม ตลอดจนหารือเรื่องการแบ่งกลุ่มในการจัดทำผลงานเพื่อขอรับเงินเพิ่ม (พ.ต.ก.) ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

+ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๕๘๘)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๕๘๘)
            
14/03/2554

+ รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.๑ และ ฉ.๒ (พ.ศ.๒๕๕๔)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554อ่านต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554อ่านต่อ

+ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน

          วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ได้ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแก่ประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ณ หมู่บ้านราษฎร์รักษา  ตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย โดยมีีวัตถุประสงค์เพื่อ
          ๑.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
          ๒.เพื่อลดปัญหาการที่ประชาชนถูกกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
          ๓.เพื่อลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม
          ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โดยสมาชิกชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย และการมอบเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มกัันหนาว ซึ่งมีประชาชนในหมู่บ้านราษฎร์รักษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๖๐ คน

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม


(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)
เก็บตกบรรยากาศกิจกรรม และกิจกรรม ณ ภูชี้ฟ้า

          ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯแล้วสมาชิกชมรมพร้อมด้วยผู้ติดตามก็ได้เดินทางไปวนอุทยานภูชี้ฟ้า โดยไกด์นำเที่ยวจากองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานภูชี้ฟ้าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ เต็นท์ ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)แถวบนจากซ้าย พนธ์ (ทต.เมืองพาน) , อิ๋ม (อบต.เมืองพาน) , ทองสุข (ส.อบต.ตับเต่า) ,
ป๋าโรจน์/ลูกชาย (ทต.พญาเม็งราย) ,จง (อบต.รอบเวียง) ,  นุ๊ก (ทต.ป่าซาง) , โย (ทต.สันทราย)
แถวล่างจากซ้าย  กุล (รร.ประชาบำรุง พะเยา) , --- (อบต.จอมหมอกแก้ว) , ไผ่ (อบต.ดอยลาน) ,
เดย์ (อบต.ปอ) , เบิ้ม (ทต.แม่คำ)หน้าหนาวปีหน้าเจอกันอีกครั้ง ณ ที่ใดสักแห่ง ขอบคุณครับ....


(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)

ข่าว สมัครงานราชการ...