+ เปลี่ยนสถานที่ประชุม วันที่ ๑๔ ต.ค. นี้เป็น อบต.ท่าสาย

            ตามที่ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   เชิญสมาชิกชมรมฯ ประชุม ใน วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ นณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย นั้น เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวจะใช้ในการรับสมัครนายก/สมาชิกอบต. จึงขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็น อบต.ท่าสาย

+ เชิญสมาชิกชมรมนิติกร อปท.ชร. ประชุม วันที่ 14 ต.ค. 54

          ด้วย  ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือและทำความเข้าใจกับสมาชิกชมรมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตำแหน่ง  นิติกร  เพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติราชการในส่วนรวม และทั้งนี้ใน  วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
          ดังนั้น   ชมรมฯ  จึงขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

นายธิติวุฒิ  วิริยาวุฒิ
ประธานชมรมนิติกร อปท. ชร.

ข่าว สมัครงานราชการ...