+ ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เพชรเครือข่าย เพื่อการสัมมนาต่อเนื่องด้านวินัย 07/01/2554

ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เพชรเครือข่าย เพื่อการสัมมนาต่อเนื่องด้านวินัย
            
07/01/2554

+ ชี้แจงการปรับค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๕๑) 11/01/2554

ชี้แจงการปรับค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๕๑)
            
11/01/2554

+ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๙) 12/01/2554

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๙)
            
12/01/2554

+ แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว๑๐๐) 13/01/2554

แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว๑๐๐)
            
13/01/2554

+ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 14/01/2554


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
           
14/01/2554

+ มติ ก.อบต. เชียงราย

มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย


 ครั้งที่ 10/2554 28 ต.ค. 2554
 แจ้งมติ ก อบต จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 แจ้งมติ ก อบต เชียงราย ครั้งที่ 8/2554 ลว 25 สิงหาคม 2554 
 แจ้งมติ ก อบต จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2554 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 
 แจ้งมติ ก อบต จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2554 
 แจ้งมติ ก อบต เชียงราย ครั้งที่ 5/2554 
 แจ้งมติ พนง ส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 ลว 29 เมษายน 2554 
 มติ ก.อบต.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มีนาคม 2554 
 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2554 
 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้ง 1/2554 

+ มติ กทจ เชียงราย

มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย

 ครั้งที่ 10/2554 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2554
 แจ้งมติ มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครังที่ 9 ปี 2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 แจ้งมติ กทจ เชียงราย ครั้งที่ 8/2554 ลว 25 สิงหาคม 2554
 แจ้ง มติ กทจ จังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 ลว 28 กรกฎาคม 2554 
 มติ กทจ ครั้งที่ 6/2554 
 มติ กทจ ครั้งที่ 5/2554 
 แจ้งมติ พนง เทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 ลว 29 เมษายน 2554 
 มติ ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มีนาคม 2554 
 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียง ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 
 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้ง 1/2554 

ข่าว สมัครงานราชการ...