ประวัติชมรมนิติกรฯ

ความเป็นมาของ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
          ด้วยในคราวประชุมฯ  ของนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงราย  ประกอบไปด้วยนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย   เมื่อวันที่   ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒   ณ  ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย  ที่ประชุม ได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงราย 

ชมรมมีวัตถุประสงค์หลัก  ๗  ประการ ดังนี้

          ๑. ส่งเสริมและให้สมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น และประสบการณ์ของวิชาชีพนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกันและกัน
          ๒. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพนิติกร ในเรื่องความรู้ความสามารถประสบการณ์  ตลอดจนค่าตอบแทนของตำแหน่งนิติกร
          ๓. ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติในตำแหน่งนิติกร  และประสานระหงสมาชิกชมรม
          ๔. เสนอแแนวทางการปรับปรุงระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ  ที่ใช้บังคับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ๕. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจากเหน้าที่รัฐ  หรือหน่วยทางปกครอง
          ๖. ให้ความรู้ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
          ๗. ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป

ข่าว สมัครงานราชการ...