ระเบียบชมรมนิติกรฯ

*** ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบชมรมนิติกร อปท.ชร (ไฟล์ pdf) คลิกที่นี่

-----------------------
หมายเหตุ  เอกสารอาจมีความบกพร่องจากรูปแบบที่ไม่ตรงกัน เพื่อความสะดวกโปรดดาวน์โหลดเอกสารจากหัวข้อด้านบน
------------------------
ระเบียบชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย
พุทธศักราช ๒๕๕๓
****************************
                ด้วยในคราวประชุมฯ  ของนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงราย  ประกอบไปด้วยนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย   เมื่อวันที่   ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒   ณ  ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย  ที่ประชุม ได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงราย  เพื่อให้มีระเบียบข้อบังคับระหว่างสมาชิกของชมรม ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จึง ออกระเบียบชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงราย  ไว้ ดังนี้
                                ข้อ ๑      ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พุทธศักราช ๒๕๕๓
                                ข้อ ๒     ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายแล้วเจ็ดวัน
                                ข้อ ๓     ในระเบียบนี้ 
 ชมรม  หมายถึง ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงราย
                                                 สมาชิกหมายถึง  สมาชิกชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงราย
                                                 นิติกร  หมายถึง  นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
                                                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย
                                                คณะกรรมการชมรม      หมายถึง  คณะกรรมการชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
                                                ที่ทำการชมรม ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการหรือสำนักงานต้นสังกัดของประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
                                ข้อ ๔      ให้ประธานชมรมรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีหน้าที่ออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
(๒)
หมวด  ๑
บททั่วไป
                               
ส่วนที่ ๑
วัตถุประสงค์ของชมรม
                               

                                ข้อ ๕      ชมรมมีวัตถุประสงค์หลัก  ๗  ประการ ดังนี้

                                                ๑.           ส่งเสริมและให้สมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น และประสบการณ์ของวิชาชีพนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกันและกัน
                                                .          ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพนิติกร ในเรื่องความรู้ความสามารถประสบการณ์  ตลอดจนค่าตอบแทนของตำแหน่งนิติกร
                                                .           ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร  และประสานงานระหว่างสมาชิกชมรม
                                                ๔.           เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ  ที่ใช้บังคับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                .           ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจากเจ้าหน้าที่รัฐ  หรือหน่วยงานทางปกครอง
                                                .            ให้ความรู้ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
                                                ๗.           ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป

ส่วนที่ ๒
การดำเนินกิจกรรมของชมรม
                               

                                ข้อ ๖       ชมรมต้องดำเนินกิจกรรมของชมรมภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของชมรมตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ ๑ เท่านั้น
                                ข้อ ๗     กิจกรรมของชมรมที่จะต้องดำเนินการในลักษณะต่อเนื่องกัน  มีดังนี้
                                                ๑.            เป็นศูนย์กลางของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  และประสบการณ์ของวิชาชีพนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                .           เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  และบทบาทของนิติกรโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๓)
                                                .           เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาคราชการ  หรือองค์กรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์การก่อตั้งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชมรม
                                                .           ให้ความเห็น  และให้คำปรึกษา  ข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาในการทำงานของสมาชิกที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                                                .           รวบรวมปัญหาข้อกฎหมาย  ปัญหาข้อเท็จจริงที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย  ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                .            เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือหน่วยงานทางปกครอง
                                                .           ประสานและร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  ทางอาญา และทางแพ่ง
                                                .           ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป
                                กิจกรรมของชมรมอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  ชมรมจะดำเนินกิจกรรมได้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานชมรม  และกรรมการอื่นของชมรมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก่อน
  
หมวด  ๒
สมาชิกและค่าบำรุงชมรม

                                ข้อ ๖         ชมรมประกอบด้วยสมาชิก ๒ ประเภท คือ

                                                ๑.            สมาชิกสามัญ  ได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำแหน่ง นิติกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                .           สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่บุคคลที่คณะกรรมการชมรม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
                                ข้อ ๗      ค่าบำรุงชมรมเก็บเป็นรายปี  โดยสมาชิกสามัญต้องเสียค่าบำรุงชมรมรายละ ๑๐๐  บาทต่อปี   วิธีการชำระค่าบำรุงชมรมเป็นไปตามที่ประธานชมรมเป็นผู้ประกาศกำหนด
                                               

(๔)
หมวด  ๓
คณะกรรมการชมรม  การเข้าสู่ตำแหน่ง 
วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจและหน้าที่

ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการชมรม

                ข้อ ๑๐    ให้มีคณะกรรมการชมรม คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
                                .            ประธานชมรม  
.           รองประธานชมรม
.           เหรัญญิก                                              
.           เลขานุการ
.           ผู้ช่วยเลขานุการ 
                                ข้อ ๑๑    คณะกรรมการชมรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.                  เป็นสมาชิกชมรม ประเภท สมาชิกสามัญ
๒.                เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ส่วนที่ ๒
                                                 การเข้าสู่ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง

             ข้อ ๑๒      คณะกรรมการชมรม มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมชมรม โดยวิธีลงคะแนนลับ สมาชิกสามัญที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นประธาน
                ให้ประธานชมรมเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการชมรมตำแหน่งอื่นๆ
                คณะกรรมการชมรม มีวาระการดำรงตำแหน่ง สองปี นับแต่วันที่ที่ได้รับคัดเลือก
                                ข้อ ๑๓     คณะกรรมการชมรมพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุหนึ่ง เหตุใด ดังต่อไปนี้
.            ลาออก  โดยยื่นใบลาออกต่อประธานชมรม  โดยให้มีผลบังคับนับตั้งแต่วันยื่นใบลาออก
.           ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  และให้รักษาการไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง
๓.                 คณะกรรมการชมรมมีมติเกินกึ่งหนึ่งให้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุประพฤติตนไม่เหมาะสม

                                                            ส่วนที่ ๓
       อำนาจหน้าที่

ข้อ ๑๔   ให้ประธานชมรม   มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑.                  เป็นตัวแทนชมรม ในการดำเนินกิจกรรมในขอบวัตถุประสงค์ของชมรม
๒.                เรียกประชุมชมรมหรือเรียกประชุมคณะกรรมการชมรม
๓.                 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม   
๔.                 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์
                                ข้อ ๑๕   อำนาจและหน้าที่ของรองประธานชมรม ให้เป็นไปตามที่ประธานชมรม
                                                มอบหมาย            
                                ข้อ ๑๖    ให้เหรัญญิกชมรม มีอำนาจและหน้าที่ ในการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน และการบัญชี
                                                ของชมรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
                           ให้กรรมการฝ่ายเหรัญญิก  แสดงรายรับ รายจ่าย ของชมรม ต่อสมาชิกชมรมในการประชุม สมาชิกชมรม ทุกครั้ง
                                ข้อ ๑๗   ให้เลขานุการชมรม มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
                                                .            จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และดำเนินการเกี่ยวกับ
                                                                การประชุม
                                                .           ปฏิบัติงานสารบรรณและเก็บรักษาเอกสาร.
                                                .           จัดทำเอกสารด้านวิชาการ
                                .           ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
                ข้อ ๑๘   ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานของเลขานุการชมรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ประธานชมรมมอบหมาย

หมวด ๕
การประชุมคณะกรรมการชมรมและการประชุมชมรม
ส่วนที่ ๑
การประชุมคณะกรรมการชมรม
               
              ข้อ ๑๙        การจัดประชุมคณะกรรมการชมรม ให้ประธานชมรมเป็นผู้กำหนด   ระเบียบวาระการประชุม   โดยกรรมการชมรมมีสิทธิเสนอวาระการประชุมได้
                                องค์ประชุมคณะกรรมการชมรมต้องมีกรรมการชมรมเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่  จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม
การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการชมรมที่เข้าประชุมส่วนที่ ๒
การประชุมชมรม

              ข้อ ๒๐       การจัดประชุมชมรม ให้ประธานชมรมเป็นผู้กำหนด   ระเบียบวาระการประชุม   โดยสมาชิกชมรมมีสิทธิเสนอวาระการประชุมได้
                                องค์ประชุมชมรม ต้องมีสมาชิกชมรมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกชมรมทั้งหมดที่มีอยู่  จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม
การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากของสมาชิกชมรมที่เข้าประชุม

หมวด  ๖
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

                                ข้อ ๒๑   สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ต่อไปนี้
๑.                  เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม
๒.                เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อชมรม
๓.                 รับข่าวสารของชมรม
๔.                 รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีแก่สมาชิกทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หมวด ๗
รายรับ-รายจ่ายของชมรม

                                ข้อ ๒๒   ชมรมอาจมีรายรับ  ดังต่อไปนี้
๑.                  เงินจากค่าบำรุงชมรมที่เก็บจากค่าสมาชิกตามข้อ ๗
๒.                 เงินจากผู้บริจาค  หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.                  เงินเหลือจากการดำเนินกิจกรรมของชมรมหลังจากหักค่าใช้จ่าย
๔.                  รายได้อันสืบเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของชมรม
๕.                 ดอกผลนิตินัยของเงินต้นตาม ๑
ข้อ ๒๓    ชมรมมีรายจ่าย  ดังต่อไปนี้
๑.                  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของชมรมในเรื่องการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
๒.                ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสมาชิกชมรม
๓.                 ค่าใช้จ่ายในการทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อแจกให้แก่สมาชิก
๔.                 รายจ่ายอันสืบเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของชมรม
                                                                                              
หมวด ๘
เบ็ดเตล็ด

                                ข้อ ๒๔  สมาชิกตามข้อ ๗ ที่ขาดการชำระค่าบำรุงชมรม  ๒  ปีติดต่อกันให้ถือว่าขาดจากสมาชิก  แต่ไม่ตัดสิทธิในการที่จะสมัครสมาชิกใหม่
                                ข้อ ๒๕  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบชมรม หรือการเลิกชมรมให้กระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชมรมไม่น้อยกว่า  ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการชมรมที่มีอยู่
                                ข้อ ๒๖   ในกรณีที่มีปัญหาการตีความระเบียบชมรมนี้  ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของประธานชมรมเป็นผู้วินิจฉัยโดยอาจขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการอื่นด้วยก็ได้
               
                                ประกาศ    ณ   วันที่  ๑๖  เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓
  

                                                                ลงชื่อ             สิรภพ แก้วแสงอินทร์
                                                                               (นายสิรภพ   แก้วแสงอินทร์)
ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

ข่าว สมัครงานราชการ...