+ ขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกร อปท.ชร. ประชุม

          ขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่จะปรึกษาและทำความเข้าใจกับสมาชิกชมรมฯ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตำแหน่ง  นิติกร เพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติราชการในส่วนรวม ตลอดจนหารือเรื่องการแบ่งกลุ่มในการจัดทำผลงานเพื่อขอรับเงินเพิ่ม (พ.ต.ก.) ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าว สมัครงานราชการ...