+ การประชุมชมรมนิติกร อปท.ชร (๓ มิ.ย. ๕๔)


          สมาชิกชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อประชุมหารือข้อกฏหมายและปัญหาในการปฏิบัติงาน การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และมีวาระสำคัญในการเลือกคณะกรรมการชมรมแทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นี้ โดยในที่ประชุมได้มีมติเลือก คณะกรรมการชมรมฯ ดังนี้
             ๑. นายธิติวุฒิ วิริยวุฒิ              ประธานชมรม
             ๒. นายไกรทอง ดอนอินผล     รองประธาน
             ๓. นายวิทยา หารจริง               รองประธาน
             ๔. นายวราวัชร  จันต๊ะ              รองประธาน
             ๕. น.ส.สุพิชญา เอี่ยมชูกุล       เลขานุการ
             ๖. นายสุรศักดิ์ ฝอยทอง          เหรัญญิก
             ๗. นายนิติธรรม อภิวงค์           ประชาสัมพันธ์

และที่ประชุมได้มีมติจัดตั้งฝ่ายวิชาการ เพื่อเป็นทีมงานด้านวิชาการทางกฎหมาย รวบรวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายใหม่ ฯลฯ ดังนี้

             ๑. นายบุญเรือง หนูซึม
             ๒. นายจตุพงศ์ ชำนาญยา
             ๓. นายสุรศักดิ์ ฝอยทอง
(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)


 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าว สมัครงานราชการ...