+ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ที่ กค 0406.6/25880 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล คลิกที่นี่เพื่ออ่าน1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2554 เวลา 14:08

    ความจากหนังสือที่อ้างถึง สรุปได้ ตาม ข้อ 2 ที่กรมบัญชีกลางได้สรุป คือเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะแก้ไขระเบียบให้สอดคล้อง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไขดังกล่าว อปท.จึงยังสามารถเบิกจ่ายได้

    ตอบลบ

ข่าว สมัครงานราชการ...