+ เสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๖๕๐) ลว.๒๓ ธ.ค. ๕๓

อ่านรายละเอียด : http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2553/12/8663_1.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าว สมัครงานราชการ...